หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม    ภาพทั้งหมด 
ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรมพัฒนาการใช้ทักษะภาษาอังกฤษนอกสถานที่ของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMEP เพื่อการขยายเครือข่ายในประชาคมอาเซียน ณ ประเทศมาเลเซีย ในระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2562