หน้าหลัก    ลิงค์ 
ลิงค์
 
 Search engin
 วิทยฐานะ
    ว21/2560 - หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ   http://circular59.otepc.go.th/files/v21-60.pdf
    รายละเอียดเอกสารการกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่   http://www.otepc.go.th/index.php/notice-law-rule/circularnotice/1980-2017-10-30-06-10-54
 ว22/2560 - หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและ
    ว22/2560 - หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน   http://www.otepc.go.th/images/0_%E0%B8%A0%E0%B8%AA./v22_2560.pdf